Издательский дом Редакция Подписка
Погода в Якутске: . 24 oC

golos ark

Майя Акимова Верхоянскай райондула нян Эвено-Бытантай улусла бисил бэил укчэнэкутэн хочмакань меҥчиникан дуктаҥҥон тулматтап.

Майя Акимова Верхоянскай райондула нян Эвено-Бытантай улусла бисил бэил укчэнэкутэн хочмакань меҥчиникан дуктаҥҥон тулматтап.

ЯМИ ТУГЭНИДУ ИҤЭНЬГИДЭЛЭ ДЭГЭННӨТТИЛ РЕЙСАЛ эрэгэр нядуватта?

2 неделя нада, Карл! Ями—кка би тачимур гөнэм. Анҥамта анҥани дюлдэкэндулэн би мэн буглай Кустурла дэгэлдыв. Тар бими амаски Якутскайла мучудаи нектэҥу, хотарму тэндун хакурин. Тарав мулгаттам эчин. Городтук Арктикагидала биси районалтаки дэгэнду 15 инэҥи нада урэчин. Онакан да тикуми - да, хирми - да, хоҥми-да яв –да этэнри некрэ. Тар тачин. Авиарейс этэн эмдэ. Тарав ҥи-дэ этэн айҥурра урэчин. Нян ичилдэ-си-лэ, билет онакан эрипчун бисивэн! 44 тыкичалкан бими буглай дюманнас. Нян хадун бими Верхоянскайли курэлдэникэн исчинды, Батагайли-да. Билетаҥатан бими 15-16 тыкича рублэ, тар бими эди хокаҥчир – Батагайдук часки 370 километрав таксич ҥэнэнду гаватта 30 тыкичав! Эрэк як-аву?! Адыкун карчиҥалкан бэил он биннэтэн таракам? Хэвкиду бэлукэндир, як-ку? Нян ИФА гэрбэ анализутан улусла-ткан гаватта, тарич бими бутэнэлми ядир бэил? Нян ПЦР анализзон Якутскайла тивкэвэттэ, таракам самолет ачча бисэкэн як один? Би дэгэлэддэку, минду « КОВИДНАЙ» гэрбэ коробкав бөритэн, гөнитэн нян иҥэньду дяваттаку. Он-аси, тарав коробкав иду нэми аиннаи би эчу хар, самолет авгидалан иҥэнь бисивэн-гу, бэйди тарав иҥэню идук бакриди таду Якутскайла исанналай мудан тэгэчиннэй-гу, самолеттук гөпкэҥчиникэн дэгэннэй-гу.

ук20210121 2125251

Христина Горохова Саккырырла тэгэттэн. Ноҥан эчин гөнни:

Анҥантану тугэниду самолетал эрэгэр алачивкаватта, бэилбу хилгиччотта. 15 инэҥив хумдэлэ рейс ачча бивэттэн.

Барагран Станислав Платонов, «Полярнай авиалиния» авиакомпаниян пресс-секретаран:

Авиакомпаниялдула гургэвчирил-дэ, этил-дэ эйдукунни харап, дюллэ-кэнэ эрэгэр бэилбу, ноҥартан бинивутэн одяннавур. Ядук-та хулэк мут метеослужба яв гөнивэн долчиваттап, ноҥан декракан – дэгэллөттэп, эсэкэн бими – он некчип, эсэп дэггөттэ. Ядук-та хулэк тугэниду бэил –дэ, мут-тэ хиладдьоттап. Эр елтэндидды тугэнив хумдэлэ ойчири мир бягдукун текэрлэ истала эрэгэр танмарисаг –да, хялта-да инэҥил хоя рейсэв аталавканитан. Самолет дэгэлчэ-дэ бисэкэн, ноҥан исанна аэропорталан танмари, хэбги бисэкэн, таду-тта амаски мучуннан, нян укал доча бими, инэҥи бавиннаван алачиннан. Тар тачин. Ҥи-дэ, як-та ач дюгулич няниндули – эксперимент гөникэчэкэн дэгэннөттэкэн, як аин бидин. Таду-тта хоячакан самолет оинук ҥяски хэтькэттэкэн, он одип? Мут пассажир эсэкэн дэгэлрэ, билетаҥан тамаман таду-тта бөвэттэп ноҥандун.

20210125 124518

Иҥэньгидэлэ эрэв анҥанив иманрапчи-гу бисин, он-гу?

Якутскайла биси Гидрометеослужба гэрбэ эчин барагран:

- Эрэв анҥанив Нека төрэҥнэн тэндун хо иҥэнь тугэни елтэндиддэн. Тэми авиакомпания гургэн эйду хоиптин. Иманаҥна эгден бисин.

Тугэни хэен бяглан ням инэҥил одытан, нормадук хулэкэлтэрин погода. Атлантикагида циклон материккагидатки нэндиди эчин овканин. Тэми Нюлтэн тыкэнмэидэккилэн, Иҥэньгидэлэ, Нюлтэн хептунгидэлэн нормадук 1-6 градусач хулэк температура бисин, нян Анабаргидала, Оленеккидала 8 – 16 градусла мудан иссин, теми-дэ ням бисин эргидэли. Томпогидали, Оймяконгидали хо хялта тугэни бисин. Тугэрэп инэҥил или-тали хөнтэкитэн бичэдутни инэҥтэну иманаҥна-да, бави-да районалдули хөнтэкиттин. Эври мирлэ 33-38 градус одни. Өтэл иманрапчи бичэ бисэкэн, тек асукун иманноттан, эдук дюлэски он оннаван эсэп-тэ хар. Тугэрэп хотарандули Батагайдук Кустурла нян тарич амаски Саккырырдук Батагайла ҥэнэдникэн тэдерив бэил гөнивутэн: иманра адыкун, нюлтэн-ойли нэнрэн, ями-кка нэлкэнимдэс.

Якутскайла биси ,,Гидрометеорология нян мониторинг Некагида төр управлениен” начальникан Татьяна Маршалик эчин гөнни:

Иҥэньгидэли-дэ или-дэ эрэв анҥанив иманрин элэкэнь.

20210121 1159011

Аптекалдула бэг ачча бисэкэн он коронавирустук бэгдэчиннэт?

Кустурла өмэн-тэкэн частнай аптека бисни, тала нян бэг ачча. Бэил укчэнритэн: эргидэлэ вирустук аинна иррөчин-дэ бэг ачча бисивэн, нян антисептическай бэг - арбидол, анаферон идук бидин? Теми-дэ хөнтэкитэнь мэнур аиддьоттап, он-аси некчип. ,Гиркари оратаҥан’- ,волчья трава’ гэрбэ нөчэч бэгдэчиддьөттэп. Гөвэттэ - эрэк орат хоя бутэнэктук айриван. Иҥэньгидэ төр ҥөнмирэлни эрэв орату өсирэптук хами тек коронавирустук бэгдэччөттэ мэнур настойкав оридюр. Тар биникэн эрэк орат дебукэлкэн бисивэн хами ай биннэн.

Он бэгдэчинмэййөн укчэнми эчин бидин:

Минду упэв укчэнгэрэн. Дюллэ-кэнэ 3 эбдэндэв ганнав, нэннэв хөкси мөду. Тарич өмэтэл унькам өмнэкэн коланнав - өмэн инэҥиду. Тарич мян инэҥи одыди, оданнав. Тарич нянда коладиланнав. Итэс энсэкэн, ангиналкан бими амҥай хилканнас.

Нян щитовник гэрбэ ночэ бисни. Тарак дюгулин интернеттук бакридюр таҥалда.

Illustration Alchemilla vulgaris0 clean220px Drfr 001 pvd

Өмэн литра бензин таманни өмэн килограмм хуланя мэҥэн дын бисэкэн яннат?

Хадун Саханефтегазсбыт Саккырырла – Батагай Алыыта тарированнай бензим умувэттэ. Ҥи мэҥэлкэн-дэ , тарак хараччоттан бензим, ачкан бими он гадинри тарав. Ачкан бими алатли анҥанив чөптэрэ, яли-вул.

Өмэн литрэ бензин таманни – 100 рублэ, Верхоянскайлла бими 69 рублэ.

Бензин бэйтэнду надалкан: ирэв-тарав дюгучинду, хөкэнду, муранду орату, мэндур мов иручинду, буюсэмҥэлду-дэ ҥиду-дэ. Райондула биси өмэн-дэ билэклэ автозаправочнай ачча. Тачин биддэ бэил...

Ҥитки-дэ ҥэнни, ҥиду-дэ мэтули, ҥи-дэ этэн айра , ҥи-дэ этэн авдатта. Як эррөчин бини одни Иҥэньгидэ төрлэ?

Денам би М.Е.Николаев эчин гөндэҥҥөн: «Бэил эстэн Министерствола-ткан дюлатта.». Бэгэсэлти ок Иҥэньгидэ төрлэ бинилкэсэл бэилтэки эсэндир-гу, этэр-гу, тачин-да эрэгэр омҥадир-гу ноҥарбутан?

Перевод статьи Майи Акимовой на эвенский: Белолюбская Варвара Григорьевна, доцент кафедры северной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат филологических наук.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением
Уопсастыба

Дуоҕа Амматтан Нерюнгрига

Бэҕэһээ, бэс ыйын 21 күнүгэр Алгыстаах Аммаҕа үс күн устата ыытыллыбыт Олоҥхо ыһыаҕа…
22.06.24 11:00
Уопсастыба

«Тур, сүүнэ дойду!»

1941 сыллаахха бэс ыйын 22 күнүгэр сарсыарда 4 чааска Германия Сэбиэскэй Сойууска…
22.06.24 10:42