Издательский дом Редакция Подписка
Погода в Якутске: . 6 oC

golos ark

Ойчири мир 10-12 инэҥилдун Санкт - Петербург городлан Международнай форум - эгден Чакабак одын. Эрэк чакабакла мут республикадукут депутатал хөллөттитэн нян Иҥэньгидэлэ хоя, хонтэкитэн проблема бисивэн хоч тедебгэнь укчэндытэн, тарав укчэнэку чакабакла эмчэл делегатал аич долчиритан, он мунду бэлэннэвур мулгаритан.

Ойчири мир 10-12 инэҥилдун Санкт - Петербург городлан Международнай форум - эгден Чакабак одын. Эрэк чакабакла мут республикадукут депутатал хөллөттитэн нян Иҥэньгидэлэ хоя, хонтэкитэн проблема бисивэн хоч тедебгэнь укчэндытэн, тарав укчэнэку чакабакла эмчэл делегатал аич долчиритан, он мунду бэлэннэвур мулгаритан.

Республика делегациян хэлбэмҥэдин вице-спикер Виктор Губарев бисин нян ноҥнюнни өмэтту    Ил Тумэн наукала, хупкучиндулэ, культурала, массовай мэтун средствалдулатан комитетан председателэн Феодосия Габышева нян Ил Тумэн Иҥэньгидэ Төр адыкун таҥулкан ҥунмирэлни дюгудутан гургэвчири комитет председателэн Елена Голомарева, тадук Нека республикан   адукун таҥулкан ҥунмирэлни дюгудутан гургэвчири Министерство бэгэнни Михаил Погодаев хөллөттитэн. Эливун-дэ Арктикала биси проблемалбу аич яруттидюр эдук дюлэски эгдем мулгам мулгаракатан ай бимнэмдэс урэчин. Таракам эрэгэртэн ургэ тэгэлгэнкэсэл бэил государство бэлэндин бинивур   аилтаннавутан алаттап. Теми-дэ Арктикала өсирэптук тэгэтти адукун таҥулкан Иҥэньгидэ төр ҥунмирэлни нян тадук-та хөнтыл бэил бинивутэн харил бэил эчин гөнчэвутэн декрап: "Арктика төрэҥэн эдук часки эгден аймулдан, гямачак территориян биннэн нян эду тэгэтти, гургэвчири бэил бинитэн өгэрэбэннэн. Ноҥардутан государство эгдем айчим тулэннэн". Виктор Губарев панельнай сессияла докладтарин эррөчин темаду "РС(Я) Арктикагида зоналан транспортнай инфраструктура хинэмэлтэнни." Эрэк Арктикала тэгэлгэн ями эрэгэр ургэ? Яв некми ай бидин? Би мулгаттаку, тарав мут харап, өтэрэптук эррөчин проблема мутту хоиттын: анҥантану бэилбу, ноҥартан деплэҥутэн дюгучинду карчи абалчиваттан, хотаран-да тэндун  кэнели, транспорт - та абалчиваттан.  Өтэл уюнмягис анҥанилду нямадук хулэк самолет инэҥтэну авиапорталдук дэггэрэн. Тек бими ҥи тарав тэдедин? Ҥи-дэ этэн. Тек социальнай-да рейс ачча, санитарнай-да авиация омҥабаддан, билет бими эрипчидук эрипчун. Теми тек государство субсидия гэрбэ бэлым оннаван алатьсорап. Нян депутат гөнни Иҥэньгидэлэ, муттулэ автомобильнай хотаран ҥонаман 40 тыкича километр, тарак эйдукунни грунтовай, аилтапча хотаран адыкун километра биннэҥэтэн. Тугэниду-ткэн хан районал бивэччөттэ эррөчилдули хотаралдули. Эррөчин кэнели хотаралбу дявучинду анҥантану 3 миллиарда рублэ аччалтабботтан. Нян тугэрэп хотарам аилтанду, очинду нянда 1 млрд хулэк рублэ бивэттэн. Теми федеральнай бюджеттук республикаду хотарам аилтанду  эгден бэлэн обаннаван алаттап. Виктор Губарев нян авиадюгучин дюгулин хоя проблема бисивэн нюнни. Тек авиабилет эринни хо эгден. Арктикагида маршрутли дэгэннөтти бэилду государство нян эгден субсидияв оракан ай бимчи.13 арктическай улусалдула 67,7 тыкича бэй тэгэттэн. Нян ядук-та хулэк ноҥардутан хо хилус бивэттэн эйдукунни. Москвадук хөнты городалдула мудан 4-5 тыкичалкан билет  бивэттэн, мутгидэлэ бими Якутскайдук районалдула мудан 15-дук 100 тыкичала иссоттан билет. Республика бюджеттукун анҥантану субсидияв оватта 14 межрайоннай маршруталдули. Тар бими эрэк бэлэн-2,5 миллиард рублэ. Тэми федеральнай Правительстводук гасчирап мутту бэлдэтэн, нян Программав дуктатан субсидия дюгулин. Таракам  арктическай районалду государство аю мулгам мулганикан бэлдэкэн хокан ай бимнэн. Виктор Губарев нян аэропортал дюгулитан проблема бисивэн укчэнрэн. Республикала 32 аэропорт, 133 посадочнай площадка бисни тек. Тар биникэн эрэл аэропортал 80% тук хулэкэтэн аилтавракатан-такан эдук часки самолетал дэгэннөчиннэтэн нян  самолетал доннадутан хокан нунус бимнэмдэс. Тек бими 2024 анҥанна мудан 4 аэропорт реконструкциялабаннаван алаттып. Тарак - Депутатскай, Белая Гора, Черскэй, Жиганскай. Нян таду нада 4,21 млрд, деньгэ. Эдук часки, депутат гунни Россия транспорту Правительстван магистральнай инфраструктураду эгден Программав одатан, Комплекснай плам. Депутат Виктор Губарев нян федеральнай бюджеттук Арктикала нян Иҥэньгидэлэ гургэвчири предпринимателялду мултудатан хояв деньгав, тачин-да тарич эгдем бэлым одатан. Виктор Губарев гөнни тадук часки Арктикала-да, Иҥэньгидэ төрлэ-дэ гургэвчири предпринимателалду федеральнай бюджеттук мултудатан хояв деньгав. Тачин-такан бэилду бэлэннэвутэн гөнни.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением